โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดบริการเชิงรุกตรวจคัดกรองวัณโรคในชุมชน

21 มีนาคม 2566

1679366513_Ln0wS3P1m0Z82ja.jpg

             นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  แจ้งว่า ปัจจุบันโรควัณโรคยังเป็นปัญหา สาธารณสุขที่สำคัญของคนไทยและจังหวัดอุทัยธานี  จากสถานการณ์วัณโรคจังหวัดอุทัยธานี ในปี 2563 - 2565 พบผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา จำนวน 56, 47 และ 75 ราย ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ กระจายอยู่ในชุมชน ในกลุ่มผู้สูงอายุ วัยแรงงานและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  จึงจำเป็นเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรครายใหม่ระยะแพร่เชื้อ ในชุมชน  โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี   จึงดำเนินการจัดบริการเชิงรุกตรวจคัดกรองวัณโรคโดยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก(X-Ray) แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ในชุมชน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 2,365 ราย


รูปภาพ