โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

13 มิถุนายน 2566

1686641598_JVfwvU-mhR5J5Ji.jpg

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 พร้อมด้วยนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงาน นำเสนอประเด็นตรวจราชการในภาพรวมของจังหวัด และพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์อดิเทพ  เกรียงไกรวณิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี/โรงพยาบาลทั่วไป สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ