โรงพยาบาลอุทัยธานี

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เปิดศูนย์ปฏิบัติการ COVID & HOME ISOLATION โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 กุมภาพันธ์ 2565

                            วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.15 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ COVID & HOME ISOLATION โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง แบบ HOME ISOLATION เป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยการทำงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ ลดจำนวน การนอนเตียงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ได้รับการติดตาม การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด จากบุคลากรสาธารณสุข ของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ COVID & HOME ISOLATION ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ