โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมกับสโมสรโรตารี่ยานนาวา ภาค 3350 จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การป้องกันโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ

31 ตุลาคม 2565

วันที่ 28 ตุลาคม2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  มอบให้นายแพทย์จิระ  พัฒนพงษ์ศักดิ์  รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง การป้องกันโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ  โดยโรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมกับสโมสรโรตารียานาวา ภาค 3350   โรตารี่สากล  จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนในเขตเมืองและเครือข่าย  จำนวน  70  คน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ  วิทยากรโดยแพทย์หญิงพิชชาภรณ์  ขุมมงคล   อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ