โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

7 เมษายน 2565

           วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติงานโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ 10 คน ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ 6 คน เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 คน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1 คน นักกายภาพบำบัด 1 คน โดยกล่าวถึง วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงพยาบาลอุทัยธานี แนวคิด การให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารับการบริการในโรงพยาบาลอุทัยธานีให้ประทับใจ โดยมีนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย


รูปภาพ