โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันล้างมือโลก

21 ตุลาคม 2565

       วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  เป็นประธานจัดกิจกรรมวันพยาบาล  วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันล้างมือโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อวงการ พยาบาลและด้านทันตสาธารณสุขไทย  รวมทั้งสร้างสุขนิสัยในการล้างมืออย่างถูกวิธีแก่บุคลากรและประชาชน ที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเนื่องในวันล้างมือโลก การรับบริจาคโลหิต จัดบูธแสดงความจำนงบริิจาคอวัยวะและดวงตา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย  นายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  นายไพโรจน์  พบประเสริฐ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  พิธีอาศิรวาทราชสดุดี "สมเด็จย่า" กิจกรรมให้บริการทันตกรรม
โดยไม่คิดมูลค่าและสาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธี  ณ  โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ