โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

21 มกราคม 2565

   วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ชำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 มุ่งเน้นการตรวจราชการประเด็นคือ (1)โครงการพระราชดำริ (2)กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (3)ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (4)สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต (5)ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย (6) Good governance โดยมีนายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Webex เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ