โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับการตรวจประเมิน รับรองสถานบริการสาธารณสุข

17 กรกฎาคม 2566

1689560145_KilT_CR28lKZcPd.jpg

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ ทีมเยี่ยมประเมิน จากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์และทีมเยี่ยมประเมินจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยนายฐวิช  แสงแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่โรงพยาบาล อุทัยธานี รับการตรวจประเมินรับรองสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge(GCHC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล นำเสนอผลการดำเนินงาน โดยนายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการเยี่ยมประเมินและลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ