โรงพยาบาลอุทัยธานี

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

22 ธันวาคม 2565

      วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่13   ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของเขตสุขภาพที่3 พร้อมด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ คณะผู้บริหารสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีดนัย  พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุม รูปแบบการประชุม ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ