โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 สรุปผลการตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

7 กุมภาพันธ์ 2566

1675737094_es2fe4AUmU1S0Nr.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน  กรณีปกติ  รอบที่ 1  จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายชาลี  เอี่ยมมา  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 และคณะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นและตัวชี้วัด ในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีดนัย  พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและผู้เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ