โรงพยาบาลอุทัยธานี

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ รองผู้อำนวยการ ชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป( 3 ฝ่าย ) โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 มิถุนายน 2565

    วันที่ 15 มิถุนายน 65  เวลา 10.30 น.  พญ วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่3 เป็นประธาน เปิดการประชุมโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสบการณ์รองผู้อำนวยการ 3 ฝ่าย จัดโดย ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป นำโดย นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ประธานชมรมฯ พร้อม อาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมฯ  นำคณะ รองผู้อำนวยการ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Smart Hospital. การประหยัดพลังงาน การบริหารสัญญาก่อสร้าง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ