โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงงานโรงพยาบาลคุณธรรมและทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่

5 ตุลาคม 2565

1664941021_8qfJ_i_DScxywBy.jpg

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.   นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงงานโรงพยาบาลคุณธรรมและทุนการศึกษาแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานโดย   นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น  ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม  ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  นายแพทย์พรธรรม  ชูศักดิ์  รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการโครงงานคุณธรรมของหน่วยงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาลอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ "โรงพยาบาลอุทัยธานี  โรงพยาบาลคุณภาพควบคู่โรงพยาบาลคุณธรรม   มอบทุนสนับสนุนโครงงานโรงพยาบาลคุณธรรม จำนวน 37 หน่วยงาน  รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้บุตร พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว  ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวน 22 ทุน  ณ ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ