โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

3 กรกฎาคม 2566

1688365191_IEp3Nh5Q5zWM0zi.jpg

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก คุณแม่กิมโอ  แซ่ฉั่ว พร้อมบุตรธิดา บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล จำนวน 3,000,000  บาท(สามล้านบาทถ้วน) ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์  คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ