โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับการตรวจประเมิน ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

30 พฤษภาคม 2566

1685417051_q-yd2JvIyNTCPOO.jpg

             วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  เวลา 09:00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความกรุณาจาก คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์ ESPRel  Checklist ณ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอุทัยธานี โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและ คณะ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วยนายชิดชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา คลินิกและผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมิน ณ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล อุทัยธานี


รูปภาพ