โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ประชุม คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข และ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ในเรือนจำ จังหวัดอุทัยธานี

7 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมและนายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด เลขานุการ โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ นางปราณี  ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เข้าร่วมประชุมและร่วมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และร่วมสรุปผลการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ