โรงพยาบาลอุทัยธานี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจกับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) ที่ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดอุทัยธานี

14 ธันวาคม 2564

 

                 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาขาดจังหวัดอุทัยธานี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และคณะ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นางสาวอรุณี หล่อนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ท่านนายกเหล่ากาชาดได้พูดคุยให้กำลังใจกับญาติและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ ห้องพิเศษ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง อาคารพระชนกจักรี โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ