โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกคลินิกการตรวจด้วยไฟฟ้าวินิจฉัย

13 สิงหาคม 2563
วัน เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

หมายเหตุ :


แพทย์ประจำคลินิก