โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกอายุรกรรม COPD

24 กันยายน 2562
วัน เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

หมายเหตุ : เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 | เฉพาะสัปดาห์ที่ 4 |


แพทย์ประจำคลินิก