โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.เพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป์

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
นรีเวชกรรม วันพุธ, 09:00 - 12:00
SMC สูติ-นรีเวชกรรม วันจันทร์, 16:30 - 20:30