โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
คลินิกอายุรกรรม(เฉพาะผู้ป่วยนัด) วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00