โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.พรธรรม ชูศักดิ์

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ วันศุกร์, 09:00 - 12:00