โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ( Intermediate Care Clinic )

29 มกราคม 2564
วัน เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

หมายเหตุ :


แพทย์ประจำคลินิก