โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.อนวัช กลั่นการนา

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ วันอังคาร, 09:00 - 12:00