โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
จักษุ วันอังคาร, วันศุกร์, 09:00 - 12:00