โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.อภิลักษณ์ เวศานนทเวช

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
โรคหลอดเลือดสมอง วันจันทร์, 09:00 - 12:00
อายุรกรรมระบบประสาท วันพุธ, 09:00 - 12:00
คลินิกการตรวจด้วยไฟฟ้าวินิจฉัย วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00