โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.สุทัศวรรณ หมวกทอง

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
คลินิกอายุรกรรม(เฉพาะผู้ป่วยนัด) วันศุกร์, 09:00 - 12:00