โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.บูรณี เกิดศรี

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
อายุรกรรมโรคไต วันอังคาร, 09:00 - 12:00
อายุรกรรมโรคไต CKD 09:00 - 12:00