โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.จารุณี หาญสาริกิจ

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
นรีเวชกรรม วันจันทร์, 09:00 - 12:00