โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.วิทวัฒน์ บุญอ้อย

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00
SMC ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ วันพฤหัสบดี, 16:30 - 20:30