โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.นวพร เศรษฐไพศาล

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
กุมารเวชกรรม วันอังคาร, 09:00 - 12:00
สุขภาพเด็กดี วันอังคาร, 09:00 - 12:00