โรงพยาบาลอุทัยธานี

คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HA IT)

26 พฤษภาคม 2566

คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HA IT)

โรงพยาบาลอุทัยธานี

1. แผนยุทธศาสตร์ 2565-2567-N

2. โครงสร้างอัตรากำลัง

3. การกำหนดข้อตกลงระดับบริการ SLA

4. การบริหารจัดการความเสี่ยง

5. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

6. privacy notice โรงพยาบาลอุทัยธานี

7. นโยบายการใช้ social media


ไฟล์แนบ