โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรคที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด - 19

24 พฤษภาคม 2564

 

 

โรคที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด - 19

 

กลุ่มแรก คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว สามารถฉีดวัคซีนได้ หากกำลังเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัวกำเริบสามารถฉีดวัคซีนได้เมื่ออาการหายแล้ว

 

กลุ่มที่สอง กลุ่มมีโรคเรื้อรังที่ยังควบคุมไม่ได้ และอาการไม่คงที่ให้ปรึกษาแพทย์ก่อน ได้แก่ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โดยสองโรคนี้หากอาการสงบหรือคงที่สามารถฉีดวัคซีนได้ ส่วนโรคระบบประสาท ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน คีโม อาจต้องหยุดยาบางตัวก่อนหรือหลังฉีด

 

กลุ่มที่สาม คือหญิงตั้งครรภ์ช่วง 12 สัปดาห์แรก ไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่หากตั้งครรภ์หลัง 12 สัปดาห์ไปแล้วสามารถฉีดวัคซีนได้ ที่สำคัญหลังการฉีดวัคซีนสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติ