โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

4 กุมภาพันธ์ 2564

 

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

ORYHODONTIC CLINIC

 

       * หมายเหตุุ*

      -  เดือนที่ 1 ติดเครื่องมือฟันบน 3,350

      -  เดือนที่ 2 ติดเครื่องมือฟันล่าง 3,350

      -  หลังจากนั้น เดือนละ 950 จนครบ 30,800 บาท

.........................................................................................................................................................................................................................................................