โรงพยาบาลอุทัยธานี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

20 ธันวาคม 2562

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 

- อายุน้อยกว่า 35 ปี  ชาย    440 บาท หญิง   640 บาท

- อายุมากกว่า 35 ปี ชาย    860 บาท หญิง 1,060 บาท

- ก่อนแต่งงาน ชาย  1,540 บาท หญิง 1,920 บาท 

  รายการตรวจเสริม

* สำหรับโปรแกรม 1 และโปรแกรม 2 ข้าราชการเบิกได้ตามสิทธิการรักษา *

1577358426_Xl0-Cp7fveeXythczQz70UcE0Pqz7zwy.jpg+

1576817806_xb15wiDuoqAqaygGjIf2_wFH-h1c-RHF.jpg

1576817818_ehQljm6G8J-VTlPeWY8D6F018gza6dfA.jpg

1576817862_qtHmAG34DZR9ZL3cHci4goNMeKplaYHN.jpg1576817874_6A7ykRq4CQiF_b5f6MOaBHgYeD07e2lH.jpg

1576817882_IObtQO8HaidriEHS-HthmfxzdWXPR2sx.jpg