โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 100 mg/20 ml injection , 20 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มกราคม 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 100 mg/20 ml injection , 20 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แนบ