โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม


วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ปลุกจิตสำนึกผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้รักษาวินัยจราจร โดยศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย ทาสีขอบถนนแสดงจุดห้ามจอด ทาสีบริเวณทางม้าลาย ณ บริเวณถนนทางข้ามหน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี

24 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

\ วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากพระครูอุปกิตปริยัตยากร (ประสาร เก่งธัญกรรม) วัดสุทธาวาส ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้าน พัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ณ ห้องศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ แด่พระครู อุปกิตปริยัตยากร จงประสบแต่ความสุข สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดไป

20 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานรับการเยี่ยมนิเทศ กล่าวต้อนรับทีมเยี่ยมนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะเข้าเยี่ยมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามประเด็นตรวจราชการ และนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารสุข ผู้รับการเยี่ยมนิเทศประกอบด้วย นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการ ด้านบริการปฐมภูมิ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวย การฝ่ายการพยาบาล นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมือง หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดจรูญ ฐานสุโภ เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหม่จันทราราม พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา บริจาคเก้าอี้ จำนวน 350 ตัว มูลค่า 45,850 บาท ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการ และนางสาวบวรลักษณ์ พุทธคุณ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 50 ปี ชั้น 2 และ 3 รับมอบเพื่อนำไปมอบต่อให้หน่วยงานต่างๆของ โรงพยาบาล นำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพิเศษ 50 ปี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาล อุทัยธานี ขอกราบนมัสการ พระครูปลัดจรูญ ฐานสุโภ ด้วยความเคารพอย่างสูงและขอขอบพระคุณ อุบาสก อุบาสิกา วัดใหม่ จันทราราม ขออนุโมทนาบุญกับบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง ศัลยกรรมกระดูกและสูติ-นรีเวชกรรม รับมอบผ้าห่มปันน้ำใจแด่พี่น้องชาวอุทัย จำนวน 115 ผืน และเซ็ตเด็กอ่อน จำนวน 15 ชุด จากผู้ใหญ่ใจบุญ ประกอบด้วย คุณณรงค์ สงวนวงค์ ครอบครัวจันทวงษ์ ครอบครัวมากวงศ์ ครอบครัวเวชกรณ์และครอบครัววงศ์เฉลียง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้รับบริการที่พักรักษาในโรงพยาบาล ณ บริเวณ หอผู้ป่วยอายุกรรมชายอาคารพระชนกจักรี ในการนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคและครอบครัวกับ บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้

16 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ บริเวณซุ้มพระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิมงคล หน้าอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

29 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และลิงก์การดำเนินการชมรมจริยธรรมบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

16 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

22 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสมัครงาน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง