โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม


วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในโอกาสที่รับตำเเหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล และ นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รับตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศโดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 11 คน นักเทคนิคการแพทย์ 2 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน โดยกล่าวถึง นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงงานโรงพยาบาลคุณธรรมและทุนการศึกษาแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการโครงงานคุณธรรมของหน่วยงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาลอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ "โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลคุณภาพควบคู่โรงพยาบาลคุณธรรม มอบทุนสนับสนุนโครงงานโรงพยาบาลคุณธรรม จำนวน 37 หน่วยงาน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้บุตร พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวน 22 ทุน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ซึ่งตามกำหนดการอาคารหลังนี้ จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ทุกๆด้านก่อนการเปิดใช้อาคาร โดยเฉพาะการตกแต่งภายในอาคาร ชั้นที่ให้บริการผู้ป่วย(ชั้นที่1-6) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนบริษัทเอกชนที่ร่วมดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ และนางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มอบช่อดอกไม้ ให้ท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและท่านปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่เดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสนี้ชาวสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกเหล่ากาชาด เป็นอย่างสูงที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสาธารณสุขให้ชาวอุทัยธานีมีสุขภาพดี รวมทั้งงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นอย่างดี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น . นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยในเพื่อติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2566

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

22 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสมัครงาน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง