โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก พัฒนาคลินิกบริการด้านอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานด้านแม่และเด็กของโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 140 คน โดยจัดรูปแบบการจัดประชุม แบบ onsite จำนวน 60 คน และonline ผ่านระบบWebex จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 เพื่อให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 รับทราบถึงนโยบายการปฎิบัติงาน การเตรียมความพร้อม การปฎิบัติงาน และระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์แพทย์ โดยมีนายแพทย์จิระ พัฒพงษ์ศักดิ์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับคณะกรรมการให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดอุทัยธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายวุฒินันท์ สังจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเมือง จังหวัดอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. อาจารย์แพทย์หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อาจารย์แพทย์หญิงสำราญ กลิ่นแพทย์กิจ เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรอง มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ นางปราณี ตรุณาวงศานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและแพทย์หญิงบูรณี เกิดศรี อายุรแพทย์โรคไต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

11 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564 แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน ในปี 2564 จังหวัดอุทัยธานีมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 6 คน สำหรับโรงพยาบาลอุทัยธานีมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เข้ารับพระราชทาน จำนวน 3 คน ได้แก่ นางอนงค์ สุขสุวานนท์ นางสาวพาณี วิรัชซกุล นางสุภัทรา สิงหสุรศักดิ์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

3 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสมุนไพรไทย ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร(Herbal City)แบบบูรณาการ ของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการดำเนินงาน พัฒนาเมืองสมุนไพรอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาค เกิดการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ในการนี้แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและคณะผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานีร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


MOIT11 Q 2 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

30 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

MOIT23 Q2 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

29 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

MOIT22 Q2 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

29 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสมัครงาน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง