โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ที่มาฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 10 คน ระยะเวลา 10 เดือน หลังจากนั้นฝึกปฏิบัติต่อในโรงพยาบาล ชุมชน ระยะเวลา 2 เดือน ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และคณะพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วย นอกและกายภาพบำบัด

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไฮเทค บริจาคพัดลม จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะ ผู้บริหารโรงพยาบาลรับมอบ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่าน และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการด้าน การจัดนิทรรศการ ในพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมสมอง พิจารณา คัดเลือกผลงานเด่นของแต่ละสาขา มานำเสนอในนิทรรศการ ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ PCT แต่ละสาขา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก พญ.วรัญรดา โรจนาบุตร และ พจ.ชอรดา จุลภาค เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคในนาม ป๊อมูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรงตลอดไป

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงอรพรรณ หรมหา นายแพทย์ชำนาญการ และคณะศึกษา ดูงาน จากโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดระบบบริบาล ฟื้นฟูสภาพระยะกลาง(Intermediate care:IMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ และลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วย ในหน่วยงาน กายภาพบำบัดและ Stoke Unit

16 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ออกฝึก ปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน จำนวน 10 คน 5 รายวิชา ได้แก่ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ โดยฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 23 กันยายน 2566 ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

16 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

29 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และลิงก์การดำเนินการชมรมจริยธรรมบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

16 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

22 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสมัครงาน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง