โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม


วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธา ลูกศิษย์ของพระครูบวรสุวรรณสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มอบโลงศพ จำนวน 10 โลง เพื่อสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ ให้อาคารสุคติ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและนายสิทธิโชค ว่องวิกการ นิติกรชำนาญการ รับมอบ ณ อาคารสุคติ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบนมัสการพระครูบวรสุวรรณสถิตย์ ด้วยความเคารพและขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดไป

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาล ให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับความกรุณาจากแพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนและคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประธานและเลขานุการ Service Plan จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ณห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น - 12.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสาวปวีณา บัวตูม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม พร้อมด้วยนายชิดชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี โดยนายสุพัฒน์ วงษ์ธัญการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยบริการเชิงรุก ตรวจสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพจากการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการ มีผู้รับบริการ จำนวน 50 ราย ณ บริษัทพรพิบูลย์ จำกัด ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งและใช้งานโปรแกรม HOSxP XE PCU สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นที่ 10 ดิจิทัลสุขภาพ ที่มุ่งเน้นประเด็น 30 บาทพลัส บัตรประชาชนใบเดียว ดิจิทัลไอดียืนยันตัวตน ตรวจสอบสิทธิ ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลอัจฉริยะ คิวออนไลน์ คลังข้อมูลสุขภาพ วิทยากรโดยอาจารย์สายฝน จันทะบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและคณะ ระยะเวลาการประชุม 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงสุธิดา แผ่วัฒนากุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ได้รับความกรุณาจากอาจารย์นายแพทย์บริรักษ์ เจริญศิลป์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นวิทยากร ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 230 คน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประกอบด้วยคณะต่างๆ รวม 10 คณะ ได้แก่ ฝ่ายอาคารสถานที่ประดับตกแต่ง ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก ฝ่ายจัดทำใบประกาศและของที่ระลึก ฝ่ายจัดนิทรรศการ ฝ่ายรับบริจาคจัดหาทุน ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร โดยให้ประธานหรือเลขานุการแต่ละคณะนำเสนอความก้าวหน้า คณะละ 5-10 นาที ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและ

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสมัครงาน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง