โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

18 กรกฎาคม 2565

รับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เจ้าหนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นักโภชนาการปฏิบัติการ/ชำนาญงาน


ไฟล์แนบ