โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่

17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่  จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้

1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2.นักรังสีการแพทย์ปฏิบััติการ

3.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน


ไฟล์แนบ