โรงพยาบาลอุทัยธานี

บริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลอุทัยธานี

ขั้นตอนการบริจาค

1. ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอุทัยธานี

2. บริจาคเงินที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

3. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลอุทัยธานี” บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-0-54034-1

4. บริจาคเงินผ่านธนาคารอัตโนมัติ Intenet Banking ผ่านระบบ QR code

5. ส่งสำเนาการโองเงิน / การจ่ายเงินมาที่ -Line : uth2547 -E-mail : uth2547@yahoo.com


สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาค

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

บริจาคตั้งแต่

ขอพระราชทาน

100,000          บาทขึ้นไป

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

200,000          บาทขึ้นไป

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)

500,000          บาทขึ้นไป

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.)

1,500,000       บาทขึ้นไป

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

6,000,000       บาทขึ้นไป

ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

14,000,000     บาทขึ้นไป

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)

30,000,000      บาทขึ้นไป

ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

1. ใบเสร็จรับเงินออกในนามบุคคลที่ขอเสนอพระราชทาน

2. หลักฐานการขอเสนอต้องใช้ฉบับจริง

3. กรณีบุคคลที่เคยเสนอขอแล้ว จะนำมาเสนอขอพระราชทานอีกไม่ได้สิทธิประโยชน์

ผู้บริจาค 200,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบัตรผู้มีอุปการคุณ ค่าห้องพิเศษลด 50%(ไม่เกิน 20 วัน/ปี)

หนึ่งน้ำใจที่มอบให้ สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการเป็นผู้ให้  ยิ่งให้ ยิ่งได้