โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


แพทย์หญิงเกสรา วิเชียรสรรค์

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
SMC อายุรกรรม วันพุธ, 16:30 - 20:30