โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.พิชญ์เยนทร์ อุดม

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาประสาทศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
ศัลยกรรมประสาท วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00