โรงพยาบาลอุทัยธานี
โรงพยาบาลอุทัยธานี
โรงพยาบาลคุณภาพ HA
โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลคุณภาพ HA

คลินิกพิเศษ


UthaiHosp Channel


โปรแกรมสุขภาพ


บริการสุขภาพที่น่าสนใจ


กิจกรรม


  • วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก พัฒนาคลินิกบริการด้านอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานด้านแม่และเด็กของโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 140 คน โดยจัดรูปแบบการจัดประชุม แบบ onsite จำนวน 60 คน และonline ผ่านระบบWebex จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

    อ่านเพิ่มเติม
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 เพื่อให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 รับทราบถึงนโยบายการปฎิบัติงาน การเตรียมความพร้อม การปฎิบัติงาน และระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์แพทย์ โดยมีนายแพทย์จิระ พัฒพงษ์ศักดิ์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

    อ่านเพิ่มเติม
  • วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับคณะกรรมการให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดอุทัยธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายวุฒินันท์ สังจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเมือง จังหวัดอุทัยธานี

    อ่านเพิ่มเติม