โรงพยาบาลอุทัยธานี
โรงพยาบาลอุทัยธานี
โรงพยาบาลคุณภาพ HA
โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลคุณภาพ HA

คลินิกพิเศษ


UthaiHosp Channel


โปรแกรมสุขภาพ


บริการสุขภาพที่น่าสนใจ


กิจกรรม


  • วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายเเพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี และ เยี่ยม ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในชุมชน เกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีในการนี้ นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์สุชิน คันศร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

    อ่านเพิ่มเติม
  • วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวนทั้งสิ้น 127 ทุน ประกอบด้วย พนักงานที่บุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน 1 คน จำนวน 82 ทุน และพนักงานที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน 2 คน จำนวน 45 ทุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นายพรชัย หาญต้ะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมภิยโญทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

    อ่านเพิ่มเติม
  • วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 30 ครัวเรือน โดยแพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ้ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และคณะผู้บริหารร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

    อ่านเพิ่มเติม