โรงพยาบาลอุทัยธานี

วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยและแอนติเจนที่ใช้แล้ว

27 สิงหาคม 2564

 

 

เนื่องจากชุดตรวจโควิด-19 แอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen Test Kit) เมื่อใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตรายและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดการขยะติดเชื้อ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องทิ้งอย่างถูกวิธีใน 3 วิธีการ คือ

 

วิธีทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว

 

การทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว มีข้อแนะนำขอให้ปฏิบัติตาม ดังนี้

1. แยกชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้วใส่ถุงพลาสติก ระบุข้อความว่าเป็นขยะติดเชื้อให้ชัดเจน

2. ราดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์ / น้ำยาฆ่าเชื้อโรค / สารฟอกขาว เพื่อฆ่าเชื้อโรค ปิดถุงให้สนิท

3. นำไปทิ้งโดยทิ้งแยกจากขยะทั่วไป เพื่อรอนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

 

สำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

 

สำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วขอให้ปฏิบัติตาม ดังนี้

1. ถอดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยไม่สัมผัสกับด้านใน

2. ม้วนให้ส่วนที่สัมผัสกับปากอยู่ด้านใน พันสายรัดให้แน่น

3. ใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่นระบุข้อความว่าเป็นขยะติดเชื้อ ให้ชัดเจน

4. นำไปทิ้งแยกจากขยะทั่วไปหรือทิ้งในจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อ เพื่อลดการปนเปื้อนกับขยะทั่วไป

 

 

ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าลืมแยกและทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้วและหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกที่ ถูกวิธี เพื่อสามารถนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปัญหาขยะ ป้องกันการแพร่เชื้อ covid-19 และขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่ที่สาธารณะ รวมถึงขณะพูดคุย หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเป็นประจำและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด