โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Octreotide 100 mcg/ 1 ml injection , 1 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มกราคม 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Octreotide 100 mcg/ 1 ml injection , 1 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แนบ