โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

28 กันยายน 2563

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุทัยธานี


ไฟล์แนบ