โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.วทัญญู เสริมชาติเจริญกาล

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ