โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.นภา ตั้งจิตปรีดานนท์

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาประสาทศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
ศัลยกรรมประสาท วันอังคาร, 09:00 - 12:00