โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกSMC อายุรกรรม

26 กรกฎาคม 2565
วัน เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

หมายเหตุ : เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 | เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 |


แพทย์ประจำคลินิก