โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

6 สิงหาคม 2564
วัน เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

หมายเหตุ :


แพทย์ประจำคลินิก


วันจันทร์ : ห้องตรวจ 15

วันศุกร์ : ห้องตรวจ 14