ข่าวประชาสัมพันธ์

#เรื่องวันที่จำนวนเข้าดู
   
1การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี14 ธันวาคม 2561154
2รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข8 พฤศจิกายน 2561245
3รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป8 พฤศจิกายน 2561221
4การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข4 ตุลาคม 2561161
5รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ2 ตุลาคม 2561207
6รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนัก26 กันยายน 256182
7ประกาศรับย้ายพยาบาลวิชาชีพ ของโรงพยาบาลอุทัยธานี22 สิงหาคม 2561150
8ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งจพ.เภสัชกรรม 14 ส.ค.6114 สิงหาคม 2561224
9รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำหแน่งจพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน20 กรกฎาคม 2561255
10โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ6 กรกฎาคม 2561265
11รับย้าย รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี 19 มิ.ย. 6119 มิถุนายน 2561224
12ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม4 มิถุนายน 256175
13รับย้าย รับโอน ข้าราชการฯ ตำแหน่งจพ.เภสัชกรรม 28 พ.ค. 6128 พฤษภาคม 2561110
14ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณฯ24 พฤษภาคม 2561117
15สิทธิข้าราชการเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล(ฉบับใหม่)26 มีนาคม 2561549
16ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดอุทัยธานี19 มีนาคม 2561195
17ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 256115 มีนาคม 2561416
18ขอประชาสัมพันธ์...การส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 256112 มีนาคม 2561549
19ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 256112 มีนาคม 256196
20ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี23 ธันวาคม 2560157

เกี่ยวกับ

ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอุทัยธานีสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนว่า “สุขศาลา” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงพยาบาลอุทัยธานี"

โพสต์ล่าสุดติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณี 61000

โทร: 056511081
แฟ็กซ์: 056512580